ஏரிகள் தூர்வார மொய் விருந்து

ஆஸ்திரேலியா தமிழர்கள் மேலாண்மை கூட்டத்தில் ஏரிகள் தூர்வார மோய் விருந்து நடத்த முடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான வேலைகள் நடந்து வருகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *